Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

mankaa
3887 a721 500
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotgiveup notgiveup
mankaa
2763 bf78 500
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
2885 e194
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
Bo nie ważne co w Twym życiu się dzieje wiem, że człowiek jest lepszym gdy się śmieje!
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
3043 4bee 500
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
5434 3793
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
9067 6687
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa

"Uczyń swoje życie pięknym, a potem zrób to jeszcze dla kogoś."

-Autor nieznany
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
“ Żadnego końca świata dziś nie będzie! Bo w Tokio jest już jutro... ”
— Igor Herbut
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
8451 a818
"Tego dnia nabrała ostatecznej pewności co do dwóch spraw: bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze." - Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
2161 40d9
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
2313 9f80
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
2643 f87b
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
2742 0a94
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
2827 9f35
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
3346 1e6a
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
5050 c410
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
Każdą chwilę cenię, nie odpuszczam ani grama
Wiem, że następna nie będzie taka sama
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
Na tysiące godzin kilka minut szczęścia
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
9555 ac5b
Reposted fromnotgiveup notgiveup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl