Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

mankaa
4456 22c9
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
4583 64eb
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
4662 f720
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
0519 e46e
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium vianotgiveup notgiveup
mankaa
9719 940a
Reposted frommaking-love making-love vianotgiveup notgiveup
mankaa
1768 edf9
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
Odległość to najlepsza próba miłości. A obustronna tęsknota oznacza wygraną.
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
1856 b448
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
Jakkolwiek źle się dzieje, ludzie nie powinni ustawać w swoich staraniach. Dopóki trwa życie, dopóty jest nadzieja.
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
9332 bbb2 500
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
9335 8c54 500
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
9336 4053
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
4429 d4bf
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
4526 e2e1
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
7013 9fa7
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
7426 646f
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
9683 2d5b
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
Każde życie ma dwie historie: tę, którą człowiek przeżywa, i tę, którą opowiadają inni.
— ~ Mitch Albom
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
1051 5983
“Jak zwykle obdarzasz go silną emocją. I bronisz się z całych sił, by emocji tej nie nazwać przypadkiem właściwym imieniem. ” — Andrzej Sapkowski
Reposted fromnotgiveup notgiveup
mankaa
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi. "
— — Jason Hunt
Reposted fromnotgiveup notgiveup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl